wubben chan logo

PRIVACYBELEID

Wubben.Chan Architecten, Wubben.Chan Engineering, Wubben.Chan Projecten, gevestigd aan Tiendweg 2-H, 2671 SB Naaldwijk, 
hierna te noemen ‘Wubben.Chan’ 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Wubben.Chan
Tiendweg 2H
2671 SB Naaldwijk
T. +3117442035
E. info@wubbenchan.nl
I. www.wubbenchan.nl

Verwerking persoonsgegevens
Wubben.Chan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Doel & grondslag verwerking persoonsgegevens
Wubben.Chan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wubben.Chan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerk(st)er van Wubben.Chan) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wubben.Chan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen met derden
Wubben.Chan verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u òf om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Wubben.Chan maakt géén gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wubben.Chan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wubbenchan.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wubben.Chan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
Wubben.Chan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@wubbenchan.nl.

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wubbenchan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Disclaimer
Wubben.Chan is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. 
Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.