wubben chan logo

DISCLAIMER

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van ons. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

De site conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.

 

DISCLAIMER E-MAIL

De informatie verzonden in of met dit bericht, is afkomstig van Wubben Chan en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke en persoonlijke informatie bevatten. Indien dit bericht niet goed en/of onbedoeld is ontvangen, wordt de ontvanger vriendelijk verzocht per e-mail of telefonisch contact op te nemen met de verzender van dit bericht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van meegezonden tekeningen of schetsen is mogelijk met toestemming van – of in overleg met – verzender. Wubben.Chan kan niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van De Nieuwe Regeling 2011 rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011. De herziene versie uit 2013 is gedeponeerd bij dezelfde rechtbank onder nummer 56/2013.